Eruv Santiago Chile

Rabbi Eliyahu Tamim, Rabbi Chaim Weisblatt
David Avitan