Woodridge Eruv

Cong. Ohave Shalom
1-877-420-ERUV (3788)
Horav Yechiel Steinmetz Shlita